Genuine 12-Qubit Entanglement on a Superconducting Quantum Processor

Author(s): Ming Gong, Ming-Cheng Chen, Yarui Zheng, Shiyu Wang, Chen Zha, Hui Deng, Zhiguang Yan, Hao Rong, Yulin Wu, Shaowei Li, Fusheng Chen, Youwei Zhao, Futian Liang, Jin Lin, Yu Xu, Cheng Guo, Lihua Sun, Anthony D. Castellano, Haohua Wang, Chengzhi Peng, Chao-Yang Lu, Xiaobo Zhu, and Jian-Wei Pan
Twelve superconducting qubits are entangled, forming a linear cluster state, by using a carefully calibrated sequence of single and 2-qubit quantum gates.
[Phys. Rev. Lett. 122, 110501] Published Wed Mar 20, 2019

Article web page: